Teksti suurus
Kontrastsus
Reavahe kõrgus
Teised valikud

Kanut

Kutse andmise kord

Üldosa


Kultuuri Kutsenõukogu 15.01.2020 otsusega nr 18
Kultuuripärandi konserveerimise valdkonna kutsetele

Kutse andmise kord konservaatori kutsetele (edaspidi kord) reguleerib järgmiste kutsete andmise korraldamist:

1)   konservaator, tase 6
2)   konservaator, tase 7
3)   konservaator, tase 8

Iga kutse kompetentsusnõuded on kehtestatud kutsestandardis. Kompetentsuse hindamise positiivse tulemusena väljastatakse kutsetunnistus.

Kutse taotlemine ja tõendamine, sh taastõendamine, on taotlejale tasuline (vastavalt kutseseaduse § 17 lõikele 2), tasu suuruse kalkuleerib kutse andja ja kinnitab Kultuuri Kutsenõukogu (edaspidi kutsenõukogu).

Korra ja selle muudatused kinnitab kutsenõukogu ning need jõustuvad kutsenõukogu koosolekule järgneval kutse andmise väljakuulutamisel (v.a kutsekomisjoni koosseisu muudatused, mis jõustuvad kutsenõukogu otsuse tegemise hetkest).

Kutse andmisel järgitakse elukestva õppe põhimõtet – tunnustatakse inimeste oskusi ja teadmisi sõltumata nende omandamise ajast, kohast ja viisist ning tagatakse võrdsed võimalused kompetentsuse hindamisel ja tunnustamisel.

Kutse andmise alane nõustaja ja haldusjärelevalve teostaja on Kutsekoda.

2016 toimus konservaatori kutsestandardites EKR tasemete ( 5, 6 , 7) muutmine.
Konservaatori kutsestandardites toimus EKR tasemete muutmine 2016. a detsembris.

SA Eesti Vabaõhumuuseum tegi ettepaneku tõsta konservaatori kutsetasemeid. Muutus oli vajalik, et ühtlustada koolist saadavate ja töömaailma kutsete tasemed.

Endised kutsestandardid muudeti ilma sisu muutmata üks EKR tase kõrgemaks. Vastava otsuse tegi Kultuuri KN, 01. novembril 2016 (nr 6.1-7/3), vt 01.11.2016 Kultuuri Kutsenõukogu otsus nr 3 punktid 2.1.1 – 2.1.3. Vastavalt neile otsuse punktidele Kutsenõukogu Esimeeste Kogu (KEK) arutaski seda teemat oma 06.12.2016 koosolekul (nr 6.2-7/73)

OTSUSTATI:

1.1 kinnitada konservaator, tase 5 tõstmine tasemele 6

1.2 kinnitada konservaator, tase 6 tõstmine tasemele 7

1.3 kinnitada konservaator, tase 7 tõstmine tasemele 8

KEK-i ettepanek: 8. taseme kutsestandardi lahtris A.6 Kutsealane ettevalmistus muuta kõrgharidus kohustuslikuks.

Kuna muudetud tasemetega kutsestandardid hakkasid kehtima alates 06.12.2016, siis said nende tasemenumbritega kutsed alles need taotlejad, kes taotlesid kutset pärast seda (06.12.2016) kuupäeva. Enne 06.12.2016 a antud kutsed on antud toona kehtivate kutsestandardite järgi ning neid ei saa tagasiulatuvalt muuta. Hetkel kehtivad ka kõik vanade kutsenumbritega kutsed (tunnistused nr 105858 – 105866) ja nende vahetus uute tasemetega kutsetunnistuste vastu veel kehtiva vana kutsetunnistuse ajal eeldab vastavalt taotleja soovile ennetähtaegset taastõendamist (vt. Kutse andmise kord konservaatori kutsetele punkt 2.3) Vanad kutsenumbritega kutsed kaotavad kehtivuse 09.12.2022. Vt. https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Tunnistused/showKutsetunnistused

Kutse taotlemise ja taastõendamise eeltingimused ja esitatavad dokumendid
Kutse taotlemise eeltingimused:


Kutse konservaator, tase 6 taotlemise eeltingimused on:
•   erialase bakalaureuseõppe või sellega võrreldava õppe läbimine või rakenduslik kõrgharidus ja erialane töökogemus
VÕI
erialane kutsekeskharidus või keskharidus ja erialane täiendkoolitus ning erialane töökogemus.

Kutse konservaator, tase 7 taotlemise eeltingimused on:
•   erialane magistriõppe või sellega võrreldava õppe läbimine ja erialane töökogemus
VÕI
erialase bakalaureuseõppe või sellega võrreldava õppe läbimine, erialane täiendkoolitus ja erialane töökogemus.

Kutse konservaator, tase 8 taotlemise eeltingimused on:
•   erialane magistriõppe või sellega võrreldava õppe läbimine ja erialane töökogemus
VÕI
7. taseme konservaatori kutsetunnistus ja erialane töökogemus.

Kutse taotlemiseks ja taastõendamiseks esitatavad dokumendid:


1)   taotlus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);
2)   koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
3)   haridust tõendava dokumendi koopia;
4)   koopia(d) täiendkoolituse läbimist tõendavatest dokumentidest (taastõendamise korral kutsetunnistuse kehtivusel ajal);
5)   vormikohane Europassi Curriculum Vitae (CV);
6)   tööde albumid, minimaalselt kahe objekti kohta eraldi iga spetsialiseerumise raames;
7)   tööalase tegevuse kirjeldus (kuni 1500 sõna);
8)   maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.


Kutse taotlemiseks ja taastõendamiseks esitatavad dokumendid ja dokumentide koopiad tuleb esitada elektrooniliselt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Kutse taastõendamise eeltingimused:

Kutse konservaator, tase 6 taastõendamise eeltingimused:

•   enne 06.12.2016 antud kutse konservaator, tase 5 olemasolu
VÕI
peale 06.12.2016 antud kutse konservaator, tase 6 olemasolu,
•   pidev töötamine erialasel tööl taotlemise ja taastõendamise vahepealsel ajal.
2.3.2 Kutse konservaator, tase 7 taastõendamise eeltingimused:
•   enne 06.12.2016 antud kutse konservaator, tase 6 olemasolu
VÕI
peale 06.12.2016 antud kutse konservaator, tase 7 olemasolu,
•   pidev töötamine erialasel tööl taotlemise ja taastõendamise vahepealsel ajal.
2.3.1 Kutse konservaator, tase 8 taastõendamise eeltingimused:
•   enne 06.12.2016 antud kutse konservaator, tase 7 olemasolu
VÕI
peale 06.12.2016 antud kutse konservaator, tase 8 olemasolu,
•   pidev töötamine erialasel tööl taotlemise ja taastõendamise vahepealsel ajal.

Taastõendada on võimalik kutsetunnistuse kehtivuse ajal.

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine

Kutsekomisjon võib kutse andmise eeltingimustele vastavuse arvestamisel ja kompetentside hindamisel rakendada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) põhimõtteid.

Taotlemise dokumente menetletakse haldusmenetluse seaduse sätetele vastavalt, arvestades korrast tulenevaid täpsustavaid tingimusi.


Taotleja kompetentsuse hindamine


Kutse esmakordsel taotlemisel on kompetentsuse hindamisvormid:
1)   kirjalik test,
2)   vestlus ja tööde albumi kaitsmine.

Kutsetunnistuse kehtivuse ajal teise spetsialiseerumise taotlemisel ja kutse taseme tõstmisel on kompetentsuse hindamisvormiks vestlus ja tööde albumi kaitsmine.

Kutse taastõendamisel hinnatakse kompetentsust dokumentide alusel. Vajadusel kasutatakse täiendava hindamismeetodina töökohal jälgimist.

Kompetentsi „Juhendamine, juhtimine ja nõustamine konserveerimis- ja säilitusalastes küsimustes“ hindamine toimub esitatud CV ja tööalase tegevuse kirjelduse põhjal selleks määratud kutsekomisjoni liikme(te) poolt.

Hindamise korraldus, hindamiskriteeriumid ja hindamisvormid on leitavad kutse andja veebilehel: siit

Kutse andmise väljakuulutamine

KA kuulutab kutse andmise välja 1 kord aastas.

KA loob oma kodulehele kataloogi „Kutse andmine“, kus avalikustab ajakohase teabe:
1)   avalduste ja dokumentide vastuvõtu koha ja tähtajad ning esitamise viisid,
2)   hindamiste toimumise ajad,
3)   tasu suuruse kutse andmisega seotud kulude katteks,
4)   muu kutse andmise korraldust ning tingimusi puudutav teave.


Kutse andmise otsustamine ja kutsetunnistuse väljastamine


Kutse andmise väljakuulutamisele järgnev kutseeksam viiakse läbi juhul, kui dokumendid on esitanud vähemalt kaks kutse taotlejat või taastõendajat. Juhul kui taotluse esitab ainult üks inimene, menetletakse tema taotlus järgmises kutse andmise voorus.

Kutsekomisjon teeb kutse andmise või mitteandmise otsuse hindamistulemuste põhjal iga taotleja kohta eraldi.

Kutse andja teatab otsusest taotlejale. Kutse mitteandmise otsust põhjendatakse kirjalikult.

Taotlejal on õigus esitada kaebus hindamisprotsessi kohta kutsekomisjonile.

Taotlejal on õigus vaidlustada kutsekomisjoni otsus kutset taotlevale isikule kutse andmise või andmata jätmise kohta haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras vaide esitamisega kutse andjale või kaebusega halduskohtusse halduskohtumenetluse seaduse alusel.

Taotlejal on õigus kutsekomisjoni vaideotsus edasi kaevata halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras halduskohtusse.

Kutse andja sisestab kutse taotleja ees- ja perekonnanime ning isikukoodi, selle puudumisel sünniaja, kutsetunnistuse väljaandja, antud kutse ja kutsetaseme ning kehtivusaja alguse ja lõpu kutseregistrisse 10 tööpäeva jooksul, arvates kutseregistrisse kande tegemise aluseks oleva otsuse tegemisest. Trükitud kutsetunnistused väljastab kutse andjale Kutsekoda.

Paberkandjal kutsetunnistuse väljastab kutse saanud isikule tema taotlusel kutse andja. Kutse andja väljastab kutsetunnistuse 30 päeva jooksul pärast kutse andmise otsuse vastuvõtmist.

Kutse andjal on kutsekomisjoni ettepanekul õigus tunnistada kutsetunnistus kehtetuks, kui:

1) kutsetunnistus on saadud pettuse teel;
2) kutsetunnistus on välja antud võltsitud või valeandmeid sisaldava dokumendi alusel;
3) kutset omava isiku tegevus ei vasta kutsestandardiga sätestatud normidele.

Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel peab kutsekomisjon andma isikule võimaluse esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis asja kohta oma arvamuse ja vastuväited. Kutsekomisjon võib kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel tugineda kolmandate isikute (nt aukohus) seisukohtadele.

Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel kustutatakse see kutseregistrist ning kutse andja teatab otsusest asjaomasele isikule tähtkirjaga ja avaldab sellekohase kuulutuse Ametlikes Teadaannetes (http://www.ametlikudteadaanded.ee/).

Kutsetunnistuse omanik võib taotleda kutsetunnistuse duplikaadi väljaandmist kutse andjalt.

Kutsetunnistuse kehtivusaeg


Kutsetunnistuse kehtivusaja alguse otsustab kutsekomisjon.

Konservaator, tase 6 kutsetunnistus kehtib 7 aastat.

Konservaator, tase 7 kutsetunnistus kehtib 7 aastat.

Konservaator, tase 8 kutsetunnistus kehtib 7 aastat.


Kutsekomisjon


Kutse andja moodustab kutse andmise erapooletuse tagamiseks kutsekomisjoni. Kutsekomisjoni volitused kehtivad kutse andja kutse andmise õiguse kehtivuse lõppemiseni. Kutsekomisjon töötab välja kutsekomisjoni töökorra. Kutsekomisjon lähtub oma töös kutseseadusest, kutse andmise korrast ja kutsekomisjoni töökorrast, kutsestandardist jm. kutse andja kehtestatud juhenditest. Kutsekomisjoni tööd korraldab kutse andja.

Kutsekomisjoni koosseis. Kutsekomisjoni koosseisu kuuluvad:

1)   Tööandjate esindajad
    Eesti Kunstimuuseum – Kaie Kukk
    Eesti Rahva Muuseum – Kristiina Piirisild
    Eesti Rahvusraamatukogu – Kadi Kiipus
    Rahvusarhiiv – Merily Paomets
    SA Eesti Vabaõhumuuseum – Heige Peets
2)   Töötajate/spetsialistide esindajad
    SA Eesti Vabaõhumuuseum – Marike Laht
    Erasektor – Mati Raal
3)   Koolitajate esindajad
    Eesti Kunstiakadeemia – Hilkka Hiiop
    Tartu Kõrgem Kunstikool – Heli Tuksam
4)   Muinsuskaitseamet – Linda Lainvoo


Nõuded kutsekomisjoni liikmetele


Kutsekomisjoni liige peab omama ülevaadet kutsesüsteemist.

Kutsekomisjoni liige peab omama ülevaadet konserveerimise kutsealast, konserveerimise eripärast.

Kutsekomisjoni liige peab tegutsema erapooletult.


Hindamiskomisjon


Kutsekomisjon moodustab kutse taotleja kompetentsuse hindamiseks hindamiskomisjon(id). Hindamiskomisjon koosneb vähemalt kolmest liikmest. Hindamiskomisjoni(de) liikmete kompetentsus peab kogumis vastama järgmistele nõuetele:
1)   konserveerimisalane kompetentsus,
2)   kutsesüsteemialane kompetentsus,
3)   hindamisalane kompetentsus.

Hindamiskomisjoni liikmed peavad olema sobivate isikuomaduste ja hoiakutega ning tegutsema erapooletult.


Kutse andmise dokumenteerimine ja dokumentide säilitamine


KA dokumenteerib kutse andmisega seotud tegevuse Kutsekoja välja töötatud dokumendivormide järgi ja määratud ulatuses ning dokumente säilitatakse Kutsekoja kinnitatud dokumentide säilitamise korras sätestatud aja jooksul, kui õigusaktides ei ole tähtaegu sätestatud.
 

Liitu uudiskirjaga

Ole kursis põnevate sündmuste ja uudistega Vabaõhumuuseumist.
Email again:
Uudiskiri
Privaatsusnõuded
Põhja-Eesti
Saared
Lääne-Eesti
Lõuna-Eesti