Teksti suurus
Kontrastsus
Reavahe kõrgus
Teised valikud

Kanut

Kutse andmise kord

SA EESTI VABAÕHUMUUSEUM

KUTSE ANDMISE KORD                                                
KONSERVAATORI KUTSETELE1           ÜLDOSA


1.1  Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste kutsete andmise korraldamist:

1)    konservaator, tase 6

2)     konservaator, tase 7

3)     konservaator, tase 8

1.2  Iga kutse kompetentsusnõuded on kehtestatud kutsestandardis. Kompetentsuse hindamise positiivse tulemusena väljastatakse kutsetunnistus.

1.3  Kutse taotlemine ja tõendamine, sh taastõendamine, on taotlejale tasuline
(vastavalt kutseseaduse § 17 lõikele 2), tasu suuruse kalkuleerib kutse andja ja kinnitab Kultuuri Kutsenõukogu (edaspidi kutsenõukogu).

1.4  Korra ja selle muudatused kinnitab kutsenõukogu ning need jõustuvad kutsenõukogu koosolekule järgneval kutse andmise väljakuulutamisel (v.a kutsekomisjoni koosseisu muudatused, mis jõustuvad kutsenõukogu otsuse tegemise hetkest).2           KUTSE TAOTLEMISE JA TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED JA ESITATAVAD DOKUMENDID


2.1         Kutse taotlemise eeltingimused:

2.1.1       Kutse konservaator, tase 6 taotlemise eeltingimused on:

•   erialase bakalaureuseõppe või sellega võrreldava õppe läbimine või rakenduslik kõrgharidus ja erialane töökogemus

VÕI

erialane kutsekeskharidus või keskharidus ja erialane täiendkoolitus ning erialane töökogemus.


2.1.2       Kutse konservaator, tase 7 taotlemise eeltingimused on:

•   erialane magistriõppe või sellega võrreldava õppe läbimine ja erialane töökogemus

VÕI

erialase bakalaureuseõppe või sellega võrreldava õppe läbimine, erialane täiendkoolitus ja erialane töökogemus.

2.1.3       Kutse konservaator, tase 8 taotlemise eeltingimused on:

•   erialane magistriõppe või sellega võrreldava õppe läbimine ja erialane töökogemus VÕI 7. taseme konservaatori kutsetunnistus ja erialane töökogemus
2.2             Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

a)     taotlus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);

b)       haridust tõendava dokumendi koopia;

c)       koopia(d) täiendkoolituse läbimist tõendavatest dokumentidest (taastõendamise korral kutsetunnistuse kehtivusel ajal);

d)       vormikohane Europassi Curriculum Vitae (CV);

e)       tööde albumid, minimaalselt kahe objekti kohta eraldi iga spetsialiseerumise raames;

f)         tööalase tegevuse kirjeldus (kuni 1500 sõna);

g)       maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

 

2.2.1 Punktis 2.2 loetletud dokumendid ja dokumentide koopiad tuleb esitada elektrooniliselt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

2.3             Kutse taastõendamise eeltingimused:

2.3.1       Kutse konservaator, tase 6 taastõendamise eeltingimused:

•   kutse konservaator, tase 6 olemasolu,

•   pidev töötamine erialasel tööl taotlemise ja taastõendamise vahepealsel ajal.

2.3.2       Kutse konservaator, tase 7 taastõendamise eeltingimused:

•   kutse konservaator, tase 7 olemasolu,

•   pidev töötamine erialasel tööl taotlemise ja taastõendamise vahepealsel ajal.

2.3.3 Kutse konservaator, tase 8 taastõendamise eeltingimused:

•   kutse konservaator, tase 8 olemasolu,

•   pidev töötamine erialasel tööl taotlemise ja taastõendamise vahepealsel ajal.

 

Taastõendada on võimalik kutsetunnistuse kehtivuse ajal.

2.4             Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine

Kutsekomisjon võib kutse andmise eeltingimustele vastavuse arvestamisel ja kompetentside hindamisel rakendada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) põhimõtteid.

2.5             Kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid:

a)     taotlus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);

b)     vormikohane Europassi Curriculum Vitae (CV);

c)     tööalase tegevuse ja läbitud koolituste kirjeldus kutsetunnistuse kehtivuse ajal juhul kui taotleja on töötanud märgitud ajal samas asutuses samal erialal (kuni 2000 sõna); (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis)

d)     tööde albumid, minimaalselt kahe objekti kohta eraldi iga spetsialiseerumise raames.

e)     maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

2.6         Kõik kutse taotlemiseks ja taastõendamiseks vajalikud dokumendivormid ning nõuded dokumentidele on leitavad kutse andja veebilehel.


2.7 Taotlemise dokumente menetletakse haldusmenetluse seaduse sätetele vastavalt, arvestades korrast tulenevaid täpsustavaid tingimusi.3           TAOTLEJA KOMPETENTSUSE HINDAMINE


3.1 Kutse esmakordsel taotlemisel on kompetentsuse hindamisvormid:

1)       kirjalik test,

2)       vestlus ja tööde albumi kaitsmine

3.2 Kutsetunnistuse kehtivuse ajal teise spetsialiseerumise taotlemisel ja kutse taseme tõstmisel on kompetentsuse hindamisvormiks vestlus ja tööde albumi kaitsmine.

3.3 Kutse taastõendamisel hinnatakse kompetentsust dokumentide alusel. Vajadusel kasutatakse täiendava hindamismeetodina töökohal jälgimist.

3.4 Kompetentsi „Juhendamine, juhtimine ja nõustamine konserveerimis- ja säilitusalastes küsimustes“ hindamine toimub esitatud CV ja tööalase tegevuse kirjelduse põhjal selleks määratud kutsekomisjoni liikme(te) poolt.

3.5 Hindamise korraldus, hindamiskriteeriumid ja hindamisvormid on leitavad kutse andja veebilehel: http://evm.ee/est/kanut/spetsialistile/konservaatori-kutse#Kutsekompetentsuse hindamine (kutseeksam)4           KUTSE ANDMISE VÄLJAKUULUTAMINE


4.1             Kutse andja kuulutab kutse andmise välja üks korda aastas.

4.2             Kutse andja loob oma kodulehele kataloogi „Kutse andmine“, kus avalikustab ajakohase teabe:

1)                 avalduste ja dokumentide vastuvõtu koha ja tähtajad ning esitamise viisid,

2)                 hindamiste toimumise ajad,

3)                 tasu suuruse kutse andmisega seotud kulude katteks,

4)                 muu kutse andmise korraldust ning tingimusi puudutav teave.

 

5           KUTSE ANDMISE OTSUSTAMINE JA KUTSETUNNISTUSE VÄLJASTAMINE
5.1             Kutse andmise väljakuulutamisele järgnev kutseeksam viiakse läbi juhul, kui dokumendid on esitanud vähemalt kaks kutse taotlejat või taastõendajat. Juhul kui taotluse esitab ainult üks inimene, menetletakse tema taotlus järgmises kutse andmise voorus.

5.2             Kutsekomisjon teeb kutse andmise või mitteandmise otsuse hindamistulemuste põhjal iga taotleja kohta eraldi.

5.3             Kutse andja teatab otsusest taotlejale. Kutse mitteandmise otsust põhjendatakse kirjalikult.

5.4             Taotlejal on õigus esitada kaebus hindamisprotsessi kohta kutsekomisjonile.

5.5             Taotlejal on õigus vaidlustada kutsekomisjoni otsus kutset taotlevale isikule kutse andmise või andmata jätmise kohta haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras vaide esitamisega kutse andjale või kaebusega halduskohtusse halduskohtumenetluse seaduse alusel.

5.6             Taotlejal on õigus kutsekomisjoni vaideotsus edasi kaevata halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras halduskohtusse.

5.7             Kutse andja sisestab kutse taotleja ees- ja perekonnanime ning isikukoodi, selle puudumisel sünniaja, kutsetunnistuse väljaandja, antud kutse ja kutsetaseme ning kehtivusaja alguse ja lõpu kutseregistrisse 10 tööpäeva jooksul, arvates kutseregistrisse kande tegemise aluseks oleva otsuse tegemisest. Trükitud kutsetunnistused väljastab kutse andjale Kutsekoda.

5.8             Paberkandjal kutsetunnistuse väljastab kutse saanud isikule tema taotlusel kutse andja. Kutse andja väljastab kutsetunnistuse 30 päeva jooksul pärast kutse andmise otsuse vastuvõtmist.

5.9             Kutse andjal on kutsekomisjoni ettepanekul õigus tunnistada kutsetunnistus kehtetuks, kui:

1)                 kutsetunnistus on saadud pettuse teel;

2)                 kutsetunnistus on välja antud võltsitud või valeandmeid sisaldava dokumendi alusel;

3)                 kutset omava isiku tegevus ei vasta kutsestandardiga sätestatud normidele.

5.10         Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel peab kutsekomisjon andma isikule võimaluse esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis asja kohta oma arvamuse ja vastuväited. Kutsekomisjon võib kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel tugineda kolmandate isikute (nt aukohus) seisukohtadele.

5.11         Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel kustutatakse see kutseregistrist ning kutse andja teatab otsusest asjaomasele isikule tähtkirjaga ja avaldab sellekohase kuulutuse Ametlikes Teadaannetes (http://www.ametlikudteadaanded.ee/).


5.12         Kutsetunnistuse omanik võib taotleda kutsetunnistuse duplikaadi väljaandmist kutse andjalt.6           KUTSETUNNISTUSE KEHTIVUSAEG6.1 Kutsetunnistuse kehtivusaja alguse otsustab kutsekomisjon.

6.2 Konservaator, tase 6 kutsetunnistus kehtib 7 aastat.

6.3 Konservaator, tase 7 kutsetunnistus kehtib 7 aastat.

6.4 Konservaator, tase 8 kutsetunnistus kehtib 7 aastat.7           KUTSEKOMISJON7.1             Kutse andja moodustab kutse andmise erapooletuse tagamiseks kutsekomisjoni. Kutsekomisjoni volitused kehtivad kutse andja kutse andmise õiguse kehtivuse lõppemiseni. Kutsekomisjon töötab välja kutsekomisjoni töökorra. Kutsekomisjon lähtub oma töös kutseseadusest, kutse andmise korrast ja kutsekomisjoni töökorrast, kutsestandardist jm. kutse andja kehtestatud juhenditest. Kutsekomisjoni tööd korraldab kutse andja.

7.2             Kutsekomisjoni koosseis

Kutsekomisjoni koosseisu kuuluvad

1)   Tööandjate esindajad

    Kristiina Piirisild – Eesti Rahva Muuseum

    Kadi Kiipus – Eesti Rahvusraamatukogu

    Kaie Kukk – Eesti Kunstimuuseum

    Merily Paomets – Rahvusarhiiv

   

2)   Töötajate/spetsialistid

    Marike Laht – SA Eesti Vabaõhumuuseum

    Heige Peets – SA Eesti Vabaõhumuuseum

     Mati Raal – OÜ Tsunftijänes

 

3)   Koolitajad

    Merike Kallas - Eesti Kunstiakadeemia

    Heli Tuksam – Kõrgem Kunstikool Pallas

 

4)   Kadri Tael – Muinsuskaitseamet

7.3             Nõuded kutsekomisjoni liikmetele

1)                 Kutsekomisjoni liige peab omama ülevaadet kutsesüsteemist.

2)                 Kutsekomisjoni liige peab omama ülevaadet konserveerimise kutsealast, konserveerimise eripärast.

3)                 Kutsekomisjoni liige peab tegutsema erapooletult.8           HINDAMISKOMISJON8.1             Kutsekomisjon moodustab kutse taotleja kompetentsuse hindamiseks hindamiskomisjon(id). Hindamiskomisjon koosneb vähemalt kolmest liikmest. Hindamiskomisjoni(de) liikmete kompetentsus peab kogumis vastama järgmistele nõuetele:

1)     konserveerimisalane kompetentsus,

2)     kutsesüsteemialane kompetentsus,

3)     hindamisalane kompetentsus.

8.2             Hindamiskomisjoni liikmed peavad olema sobivate isikuomaduste ja hoiakutega ning tegutsema erapooletult.9           KUTSE ANDMISE DOKUMENTEERIMINE JA DOKUMENTIDE SÄILITAMINEKutse andja dokumenteerib kutse andmisega seotud tegevuse Kutsekoja välja töötatud dokumendivormide järgi ja määratud ulatuses ning dokumente säilitatakse Kutsekoja kinnitatud dokumentide säilitamise korras sätestatud aja jooksul, kui õigusaktides ei ole tähtaegu sätestatud.


Põhja-Eesti
Saared
Lääne-Eesti
Lõuna-Eesti