Kutse andmise kord

Üldosa
Kutse taotlemise ja taastõendamise eeltingimused ja esitatavad dokumendid
Taotleja kompetentsuse hindamine
Kutse andmise väljakuulutamine
Kutse andmise otsustamine ja kutsetunnistuse väljastamine
Kutsetunnistuse kehtivusaeg
Kutsekomisjoni töökord
Kutsekomisjoni koosseis
Nõuded kutsekomisjoni liikmetele
Nõuded hindamiskomisjoni liikmetele
Kutse andmise dokumenteerimine ja dokumentide säilitamine

 

​Üldosa

Kultuuri Kutsenõukogu 25.04.2018 otsusega nr 11

Kultuuripärandi konserveerimise valdkonna kutsetele

Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste kutsete andmise korraldamist:

1)    konservaator, tase 6
2)    konservaator, tase 7
3)    konservaator, tase 8

 

Iga kutse kompetentsusnõuded on kehtestatud kutsestandardis. Kompetentsuse hindamise positiivse tulemusena väljastatakse kutsetunnistus.

Kutse andmisel järgitakse elukestva õppe põhimõtet - tunnustada inimeste oskusi ja teadmisi sõltumata nende omandamise ajast, kohast ja viisist ning tagada võrdsed võimalused kompetentsuse hindamisel ja tunnustamisel.

SA Eesti Vabaõhumuuseum Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskus Kanut on punktis 1.1 loetletud kutsete kutset andev organ ehk kutse andja (edaspidi KA).

Kutse- ja hindamiskomisjoni(de) volitused kehtivad KA kutse andmise õiguse kehtivuse lõppemiseni.

Kutse- ja hindamiskomisjon(id) lähtuvad oma töös kutseseadusest, kutse andmise korrast ja kutsekomisjoni töökorrast, kutsestandardist jm. kutse andja kehtestatud juhenditest.

Kutse esmakordne taotlemine ja taastõendamine võivad eeltingimuste ja vormide poolest erineda.

Kutse taotlemine ja tõendamine, sh taastõendamine, on taotlejale tasuline (vastavalt kutseseaduse § 17 lõikele 2), tasu suuruse kinnitab Kultuuri Kutsenõukogu (edaspidi kutsenõukogu) KA ettepaneku alusel.

Taotlemise dokumente menetletakse haldusmenetluse seaduse sätetele vastavalt, arvestades korrast tulenevaid erisusi.

Korra ja selle muudatused kinnitab kutsenõukogu ning need jõustatakse kutsenõukogu koosolekule järgneval kutse andmise väljakuulutamisel (v.a kutsekomisjoni koosseisu muudatused, mis jõustuvad kutsenõukogu otsuse tegemise hetkest).

Kutse andmise alane nõustaja ja haldusjärelevalve teostaja on Kutsekoda.

 

Kutse taotlemise ja taastõendamise eeltingimused ja esitatavad dokumendid

Kutse taotlemise eeltingimused:

Kutse konservaator, tase 6 taotlemise eeltingimused on:
•    erialase bakalaureuseõppe või sellega võrreldava õppe läbimine või rakenduslik kõrgharidus ja erialane töökogemus
VÕI
erialane kutsekeskharidus või keskharidus ja erialane täiendkoolitus ning erialane töökogemus.

Kutse konservaator, tase 7 taotlemise eeltingimused on:
•    erialane magistriõppe või sellega võrreldava õppe läbimine ja erialane töökogemus
VÕI
erialase bakalaureuseõppe või sellega võrreldava õppe läbimine, erialane täiendkoolitus ja erialane töökogemus.

Kutse konservaator, tase 8 taotlemise eeltingimused on:
•    erialane magistriõppe või sellega võrreldava õppe läbimine ja erialane töökogemus
VÕI 
7. taseme konservaatori kutsetunnistus ja erialane töökogemus.

Kutse taotlemiseks ja taastõendamiseks esitatavad dokumendid:


1)    taotlus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);
2)    koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
3)    haridust tõendava dokumendi koopia;
4)    koopia(d) täiendkoolituse läbimist tõendavatest dokumentidest (taastõendamise korral kutsetunnistuse kehtivusel ajal);
5)    vormikohane Europassi Curriculum Vitae (CV);
6)    tööde albumid, minimaalselt kahe objekti kohta eraldi iga spetsialiseerumise raames;
7)    tööalase tegevuse kirjeldus (kuni 1500 sõna);
8)    maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

 

Kutse taotlemiseks ja taastõendamiseks esitatavad dokumendid ja dokumentide koopiad tuleb esitada elektrooniliselt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

 

Kutse taastõendamise eeltingimused:


Kutse konservaator, tase 6 taastõendamise eeltingimused:

•    enne 06.12.2016 antud kutse konservaator, tase 5 olemasolu
VÕI 
peale 06.12.2016 antud kutse konservaator, tase 6 olemasolu,
•    pidev töötamine erialasel tööl taotlemise ja taastõendamise vahepealsel ajal.
2.3.2 Kutse konservaator, tase 7 taastõendamise eeltingimused:
•    enne 06.12.2016 antud kutse konservaator, tase 6 olemasolu
VÕI 
peale 06.12.2016 antud kutse konservaator, tase 7 olemasolu,
•    pidev töötamine erialasel tööl taotlemise ja taastõendamise vahepealsel ajal.
2.3.1 Kutse konservaator, tase 8 taastõendamise eeltingimused:
•    enne 06.12.2016 antud kutse konservaator, tase 7 olemasolu
VÕI 
peale 06.12.2016 antud kutse konservaator, tase 8 olemasolu,
•    pidev töötamine erialasel tööl taotlemise ja taastõendamise vahepealsel ajal.

Taastõendada on võimalik kutsetunnistuse kehtivuse ajal.

 

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine

Kutsekomisjon võib kutse andmise eeltingimustele vastavuse arvestamisel ja kompetentside hindamisel rakendada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) põhimõtteid.

Taotlemise dokumente menetletakse haldusmenetluse seaduse sätetele vastavalt, arvestades korrast tulenevaid täpsustavaid tingimusi.

 

Taotleja kompetentsuse hindamine

Kutse esmakordsel taotlemisel on kompetentsuse hindamisvormid:
1)    kirjalik test,
2)    vestlus ja tööde albumi kaitsmine.

Kutsetunnistuse kehtivuse ajal teise spetsialiseerumise taotlemisel ja kutse taseme tõstmisel on kompetentsuse hindamisvormiks vestlus ja tööde albumi kaitsmine.

Kutse taastõendamisel hinnatakse kompetentsust dokumentide alusel. Vajadusel kasutatakse täiendava hindamismeetodina töökohal jälgimist.

Kompetentsi „Juhendamine, juhtimine ja nõustamine konserveerimis- ja säilitusalastes küsimustes“ hindamine toimub esitatud CV ja tööalase tegevuse kirjelduse põhjal selleks määratud kutsekomisjoni liikme(te) poolt.

Hindamise korraldus, hindamiskriteeriumid ja hindamisvormid on leitavad kutse andja veebilehel: siit 

 

Kutse andmise väljakuulutamine

KA kuulutab kutse andmise välja 1 kord aastas. Kutse andmise võib jätta korraldamata, kui välja kuulutatud tähtajaks on laekunud vähem kui kaks esmataotlust või ei ole täidetud teisi KA määratud tingimusi.

KA loob oma kodulehele kataloogi „Kutse andmine“, kus avalikustab ajakohase teabe:
1)    avalduste ja dokumentide vastuvõtu koha ja tähtajad ning esitamise viisid,
2)    hindamiste toimumise ajad,
3)    tasu suuruse kutse andmisega seotud kulude katteks,
4)    muu kutse andmise korraldust ning tingimusi puudutav teave.

 

Kutse andmise otsustamine ja kutsetunnistuse väljastamine

Kutsekomisjon teeb kutse andmise või mitteandmise otsuse hindamistulemuste põhjal iga taotleja kohta eraldi.

KA teatab otsusest taotlejale. Kutse mitteandmise otsust põhjendatakse kirjalikult.

Taotlejal on õigus esitada kaebus hindamisprotsessi ja -tulemuse kohta kutsekomisjonile.

Taotlejal on õigus esitada vaie kutsekomisjoni otsuse kohta haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

KA esitab kutsekomisjoni otsuse kutse andmise ja registrisse kandmise kohta 7 tööpäeva jooksul Kutsekojale. Kutsekoda kannab esitatud andmed registrisse  ja väljastab kutsetunnistused kutse andjale 14 tööpäeva jooksul, arvates asjaomaste andmetega alusdokumentide saamise päevast.

KA väljastab kutsetunnistuse 30 tööpäeva jooksul pärast kutse andmise otsuse vastuvõtmist.

Kutse andjal on kutsekomisjoni ettepanekul õigus tunnistada kutsetunnistus kehtetuks, kui:
1)    kutsetunnistus on saadud pettuse teel;
2)    kutsetunnistus on välja antud võltsitud või valeandmeid sisaldava dokumendi alusel;
3)    kutset omava isiku tegevus ei vasta kutsestandardiga sätestatud normidele.

Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel peab kutsekomisjon andma isikule võimaluse esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis asja kohta oma arvamuse ja vastuväited. Kutsekomisjon võib kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel tugineda kolmandate isikute (nt aukohus) seisukohtadele jne.

Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel kustutatakse see kutseregistrist ning KA teatab otsusest asjaomasele isikule tähtkirjaga ja avaldab sellekohase kuulutuse Ametlikes Teadaannetes  (http://www.ametlikudteadaanded.ee/).
Vajadusel võib kutsetunnistuse omanik taotleda kutsetunnistuse duplikaadi väljaandmist kutseregistri volitatud töötlejalt.

 

Kutsetunnistuse kehtivusaeg

Kutsetunnistuse kehtivusaja alguse otsustab kutsekomisjon.

Konservaator, tase 6 kutsetunnistus kehtib 7 aastat.

Konservaator, tase 7 kutsetunnistus kehtib 7 aastat.

Konservaator, tase 8 kutsetunnistus kehtib 7 aastat.

 

Kutsekomisjoni töökord

Kutsekomisjon töötab välja kutsekomisjoni töökorra, kus sätestatakse:
1)    kutsekomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine ja kvoorumi määratlemine,
2)    kutsekomisjoni otsuste vastuvõtmine ja protokollimine,
3)    taotleja avalduse ja muude dokumentide vastuvõtmise ning menetlemise korraldamine,
4)    hindamiskomisjoni moodustamine, ülesanded ja töö korraldamine,
5)    kutse- ja hindamiskomisjoni liikmete töö tasustamise põhimõtted.

 

Kutsekomisjoni koosseis

Kutsekomisjoni tööd korraldab konkursiga valitud kutse andja. Kutsekomisjoni koosseisu kuuluvad:
1)    Tööandjate esindajad
    Eesti Kunstiakadeemia – Hilkka Hiiop
    Eesti Rahva Muuseum – Kristiina Piirisild
    Eesti Rahvusraamatukogu – Kadi Kiipus
    Rahvusarhiiv –  Hedvig Mäe
    SA Eesti Vabaõhumuuseum – Heige Peets
2)    Töötajate/spetsialistide esindajad
    SA Eesti Vabaõhumuuseum – Marike Laht
    Erasektor – Mati Raal
3)    Koolitajate esindajad
    Eesti Kunstiakadeemia – Hilkka Hiiop
    Tartu Kõrgem Kunstikool – Heli Tuksam
4)    Muinsuskaitseamet – Linda Lainvoo

Kutsekoja esindaja osaleb kutsekomisjoni töös nõustaja ja haldusjärelevalve teostajana.

 

Nõuded kutsekomisjoni liikmetele

Kutsekomisjoni liige peab omama ülevaadet kutsesüsteemist.

Kutsekomisjoni liige peab tundma kultuuripärandi konserveerimise ja säilitamise valdkonda.

Kutsekomisjoni liige  peab tegutsema erapooletult.

 

Nõuded hindamiskomisjoni liikmetele

Hindamiskomisjon koosneb vähemalt kolmest liikmest. Hindamiskomisjoni(de) liikmete kompetentsus peab kogumis vastama järgmistele nõuetele:
1)    konserveerimisalane kompetentsus,
2)    kutsesüsteemialane kompetentsus,
3)    hindamisalane kompetentsus.

Hindamiskomisjoni liikmed peavad olema sobivate isikuomaduste ja hoiakutega ning tegutsema erapooletult.

 

Kutse andmise dokumenteerimine ja dokumentide säilitamine

KA dokumenteerib kutse andmisega seotud tegevuse kutseasutuse välja töötatud dokumendivormide järgi ja määratud ulatuses ning dokumente säilitatakse kutseasutuse kinnitatud arhiveerimiskorras sätestatud aja jooksul, kui õigusaktides ei ole tähtaegu sätestatud.