Konservaatorikutse taotlemine 2021

 

KONSERVAATORI KUTSE TAOTLEMINE VÕI TAASTÕENDAMINE 2021

 Ajakava:

 06.08.2021 Kutseeksami meeldetuletus                                                                                                                            

 06.09.2021 Dokumentide esitamine                                                                                                                                   

 10.09.2021 Taotlejat teavitatakse dokumentide vastuvõtmisest                                                                                         

 17.09.2021  Puudulikult esitatud dokumentide täiendamise võimalus taotlejale. Täiendatud dokumendid                         

 21.09.2021  Kutsekomisjon teeb otsuse kutseeksamile kutsumisest/mittekutsumisest                                                       

 30.09.2021  Taotlejale teavitatakse kutseeksami aeg ja koht                                                                                               

 08.10.2021  Taotlejat teavitatakse dokumentide puudustest ja taotlejale määratud aeg parandusteks lõppeb                   

 12.10.2021  Kutsekomisjon esitab taotlejate andmed komisjonile                                                                                       

  29.10.2021 Kutseeksami toimumine                                                                                                                                   

  04.11.2021 Hindamiskomisjon esitab kutsekomisjonile eksamiprotokolli                                                                            

  08.11.2021  Kutsekomisjon teeb lõpliku otsuse                                                                                                                    

  10.11.2021  Kutsekomisjon teavitab taotlejat tulemustest                                                                                                    

  12.11.2021  Kui kaebusi ei ole, esitab kutseandja kutsekomisjoni lõpliku otsuse Kutsekojale kutse andmise ja registrisse kandmise kohta                                                                                                                                                                                                                             

   26.11.2021  SA Kutsekoda kannab kutsed registrisse ja väljastab kutsetunnistused 14 päeva jooksul                               

   31.12.2021  Kutseandja väljastab kutsetunnistused                                                                                                              

                                                                                       

Dokumentide vastuvõtt:

Dokumendid palume esitada digitaalselt (CD, mälupulk). Aadress: Pikk 2, 10123, Tallinn, SA EVM Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskus Kanut. E-R: 9.00-17.00 (soovitavalt eelnev kokkulepe). 

Kontaktisikud: Agnes Ehasalu (sekretär) tel. 644 6915 agnes.ehasalu@evm.ee ja Marike Laht tel. 654 9120 marike@evm.ee

Pärast dokumentide kontrollimist teavitatakse kahe nädala jooksul taotlejat kirjalikult (e-kiri) dokumentide vastuvõtmisest või vajadusest esitada täiendavaid materjale ning kutseeksami toimumise koht ja aeg.

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

 1. taotlus
 2. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)
 3. haridust tõendava dokumendi koopia
 4. koopia(d) täiendkoolituse läbimist tõendavatest dokumentidest (taastõendamise korral kutsetunnistuse kehtivusel ajal)
 5. vormikohane Europassi Curriculum Vitae
 6. tööde albumid (min 2 tk):
 •     KAK lisa 4-a tase 6 
 •     KAK lisa 4-b tase 7  
 •     KAK lisa 4-c tase 8  
 1. tööalase tegevuse kirjeldus (kuni 1500 sõna)
 2. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

NB! Tööde albumite täitmisel palume juhinduda  vastava erioskuse tasemete  hindamiskriteeriumidest, mis on taotleja kompetentsuse hindamise aluseks. 

Hindamiskriteerium ja hindamisvorm (H1):

 

Kutse taotlemise tasu ja tasumise kord:

2021. aastaks kehtestatud tasud on: esmataotlemine 166 eurot ja taastõendamine 60. 

Kutse taotlemise tasu kantakse taotleja poolt SA Eesti Vabaõhumuuseum kontole.

 • Saaja: Rahandusministeerium
 • Swedpank: EE932200221023778606
 • Viitenumber: 3500081597
 • Selgitus: Kutseeksam, taotleja nimi