Konservaatorikutse taotlemine 2020

Konservaatori kutsetaseme taotlemise ja andmise 2020. a ajakava

SA Eesti Vabaõhumuuseum kuulutab välja konservaatorite KUTSETAOTLEMISE kehtivate kutsestandardite erioskustele (tase 6 - 8):

 • Arhiivi ja raamatukogu pabermaterjalid
 • Paberalusel kunstiteosed
 • Köide
 • Maal
 • Monumentaalmaal
 • Puit
 • Segamaterjalidest objekt
 • Tekstiil

Kehtivaid kutsestandardeid vaata siit.

Hiljemalt 07.09.2020 - Taotleja dokumentide kutseandjale esitamise tähtaeg;                       

11.09.2020 - Taotlejat teavitatakse dokumentide vastuvõtmisest;

18.09.2020 - Taotleja dokumentides ilmnenud vormiliste puuduste kõrvaldamise ja kutseandjale taasesitamise tähtaeg; 

29.09.2020 - Taotlejale teatatakse kutseeksami aeg ja koht;

09.10.2020 - Taotleja dokumentides ilmnenud sisuliste puuduste kõrvaldamise ja kutseandjale taasesitamise tähtaeg;

13.10.2020 - Kutsekomisjon esitab taotlejate andmed komisjonile;

02.11.2020 - Kutseeksami toimumise aeg (juhul kui aeg muutub, teavitatakse taotlejat sellest personaalselt);

05.11.2020  - Hindamiskomisjon esitab kutsekomisjonile eksami protokolli;

09.11.2020  - Kutsekomisjon teeb lõpliku otsuse;

11.11.2020  - Kutsekomisjon teavitab taotlejat tulemustest;

13.11.2020  - Kui kaebusi ei ole, esitab kutseandja kutsekomisjoni lõpliku otsuse Kutsekojale kutse andmise ja registrisse kandmise kohta 

27.11.2020  - Kutsekoda kannab kutsed registrisse ja väljastab kutsetunnistused kutseandjale 14 päeva jooksul

11.01.2021  - Kutseandja väljastab positiivse otsuse saanud taotlejale kutsetunnistuse 30 tööpäeva jooksul.                                                                                           

Dokumentide vastuvõtt:

Dokumendid palume esitada digitaalselt (CD, mälupulk). Aadress: Pikk 2, 10123, Tallinn, SA EVM Konserveerimis-ja digiteerimiskeskus Kanut. E-R: 9.00- 17.00 (soovitavalt eelnev kokkulepe). 

Kontaktisikud: Ülle Rebo (sekretär) tel. 644 6915 ylle.rebo@evm.ee ja Marike Laht tel. 654 9120 marike@evm.ee

Pärast dokumentide kontrollimist teavitatakse kahe nädala jooksul taotlejat kirjalikult (e-kiri) dokumentide vastuvõtmisest või vajadusest esitada täiendavaid materjale ning kutseeksami toimumise koht ja aeg .

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

 1. taotlus
 2. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)
 3. haridust tõendava dokumendi koopia
 4. koopia(d) täiendkoolituse läbimist tõendavatest dokumentidest (taastõendamise korral kutsetunnistuse kehtivusel ajal)
 5. vormikohane Europassi Curriculum Vitae
 6. tööde albumid (min 2 tk):
 •     KAK lisa 4-a tase 6 
 •     KAK lisa 4-b tase 7  
 •     KAK lisa 4-c tase 8  
 1. tööalase tegevuse kirjeldus (kuni 1500 sõna)
 2. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

NB! Tööde albumite täitmisel palume juhinduda  vastava erioskuse tasemete  hindamiskriteeriumidest, mis on taotleja kompetentsuse hindamise aluseks. 

Hindamiskriteerium ja hindamisvorm (H1):

 

Kutse taotlemise tasu ja tasumise kord:

2020. aastaks kehtestatud tasud on: esmataotlemine 166 eurot ja taastõendamine 60. Kui kutsesaaja või taastaotleja soovib kutsetunnistust paberil, siis lisandub tasule 3 eurot. (hinnad sisaldavad käibemaksu). 

Kutse taotlemise tasu kantakse taotleja poolt SA Eesti Vabaõhumuuseum kontole.

 • Saaja: Rahandusministeerium
 • Swedpank: EE932200221023778606
 • Viitenumber: 3500081597
 • Selgitus: Kutseeksam, taotleja nimi