Konservaatori kutse

Kutsesüsteemi ja kutse andmise üldine tutvustus

Konservaatorikutse andmise tegevusluba ja tegevuskava 2019 - 2023

Konservaatori kutse tasemed (6, 7, 8) ja standardid

Kutsekompetentsuse hindamine (kutseeksam)

Kutseeksamiks ettevalmistavad materjalid

Kutse taotlemise tasu ja tasumise kord

Kontaktid

Väljastatud kutsetunnistused

 

Kutsesüsteemi ja kutse andmise üldine tutvustus

Kutse andmine on osa kutsesüsteemist. Kutsesüsteem on inimeste tööalase kompetentsuse hindamise ja tunnustamisega seotud tegevuste kogum. Kutsesüsteemi osad on kutsestandardite koostamine, kutse andmise korraldamine ja kutseregistri haldamine.

Kutsesüsteemi eesmärkideks on:

  • toetada Eesti töötajate konkurentsivõimet - töötajad on kompetentsed, neil on edukaks tegevuseks vajalikud teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud;
  • olla tugistruktuuriks haridussüsteemile - kutsealasele tegevusele suunatud õppe sisu ja kvaliteet vastab tööturul nõutavale;
  • aidata kaasa inimeste kompetentsuse hindamisele ja tunnustamisele olenemata, kus ja kuidas õppimine on toimunud;
  • muuta kutsed riigisiseselt ja rahvusvaheliselt võrreldavaks.

Kutsesüsteem on vajalik, et õppe- ja koolitusasutused teaksid, milliste oskuste ja teadmistega töötajaid tööturul vajatakse ning mida on vaja õpetada. Tööandjal on aga võimalus kutsesüsteemi abil oma töötajate oskusi hinnata ja tõsta.

Koolilõpetajate ja töötajate kompetentsuse vastavusse viimiseks tööturul nõutavaga selgitatakse koos vastaval kutsealal tegutsevate tööandjate ja töötajatega välja edukaks töötamiseks vajalik kompetentsus.

Igale kutsele koostatakse kutsestandard.

Kutsestandardite abil luuakse võimalused kompetentsuse hindamiseks, mida nimetatakse kutse andmiseks.

Kutsestandardeid kasutatakse ka erinevate koolituskavade väljatöötamisel.
Kui isikul on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised, siis selle tõenduseks väljastatakse talle kutsetunnistus.

Kutsekoja kodulehelt saab teavet kutsesüsteemi vajalikkusest ja kasulikkusest.

Kutsesüsteemi toimimist reguleerib 1. septembril 2008 kehtima hakanud kutseseadus.

Kutsesüsteemi arendamise ja hoidmisega tegeleb Kutsekoda.
Kutse taotlemise üldinfo vt Kutsekoja kodulehel.

 

Konservaatorikutse andmise tegevusluba ja tegevuskava 2019-2023

Kultuuri Kutsenõukogu 10. aprill 2019 koosoleku protokolli nr 6-4/15 kohaselt otsustati:
 
3.1.1 Kuulutada SA Eesti Vabaõhumuuseum konservaatori kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks. 
3.1.2 Kinnitada SA Eesti Vabaõhumuuseum konservaatori kutsete andjaks ja esitada kutseregistrisse kandmiseks tähtajaga 09.04.2024. 
3.1.3 Kinnitada Eesti Vabaõhumuuseumi kutse andmise kord kultuuripärandi konserveerimise valdkonna kutsetele. 
 

Tegevuskava 2019 – 2023

• Plaan on välja kuulutada igal aastal (2019 -2023) üks kutseeksam (esmataotlemine ja taastaotlemine) neile spetsialiseerumistele, millel on kehtiv kutsestandard. Konservaatori kutsetunnistust (tasemed 6, 7 ja 8) on hetkel võimalik taotleda kaheksal (8) spetsialiseerumisel (standardite kehtivus lõppeb 05.12.2021). Konservaatori kutsetunnistus kehtib 7 aastat alates kutsekomisjoni otsuse tegemise kuupäevast.
• Konservaatori kutseala tegevuse tutvustamine ja propageerimine kutsetunnistuse väärtustamiseks (koostöö koolidega)
• Erialateadmiste ja praktiliste oskuste jagamine kutse-ja kõrgkoolides (loengutsüklid ja praktikate juhendamine partnerlepingute alusel)

Konservaatori kutse tasemed (6, 7, 8) ja standardid

Kultuuri Kutsenõukogu otsusega 4/09.12.2016 kinnitati restaureerimise-konserveerimise kutseala uued kutsestandardid (tase 6, 7, 8) kaheksale (8) spetsialiseerumisele: 1) arhiivi ja raamatukogu pabermaterjalid, 2) paberalusel kunstiteosed, 3) köide, 4) maal, 5) monumentaalmaal, 6) puit, 7) segamaterjalidest objekt, 8) tekstiil. Standardid kehtivad kuni 05.12.2021.

 

Konservaator, tase 6

On erialase ettevalmistusega, kuid väheste praktiliste kogemustega töötaja, kes järgib oma tööülesannete täitmisel täpselt etteantud juhiseid ning võib vajada vahetut juhendamist.
Kogub ja analüüsib erialast informatsiooni. Vastutab talle antud tööülesannete täitmise eest.

Kutsestandard


Konservaator, tase 7

On erialase ettevalmistusega ning praktilise kogemusega vastutav spetsialist, kes töötab iseseisvalt.
Juhendab vajadusel konservaatoreid, praktikante jne.
Kogub ja analüüsib  erialast informatsiooni ning koostab vajadusel säilitus-ja konserveerimisalaseid juhiseid.

Kutsestandard

 

Konservaator, tase 8

On erialase ettevalmistusega ning praktiliste kogemustega tippspetsialist, kes töötab iseseisvalt ja omal vastutusel. Koostab, hindab ja juhib vajadusel kõrge säilivusriskiga  objektide ja kollektsioonide konserveerimisprojekte.  Kogub ja analüüsib erialast informatsiooni, koostab ning hindab konserveerimis- ja restaureerimismetoodikaid.

Kutsestandard

 

Kutsekompetentsuse hindamine (kutseeksam)

Kutse esmakordsel taotlemisel on kompetentsuse hindamisvormid:

  1. kirjalik test,
  2. vestlus ja tööde albumi kaitsmine.
  3. kutsetunnistuse kehtivuse ajal teise spetsialiseerumise taotlemisel ja kutse taseme tõstmisel on kompetentsuse hindamisvormiks vestlus ja tööde albumi kaitsmine

Kutse taastõendamisel on kompetentsuse hindamisvormiks dokumentide alusel hindamine.
Taastõendada on võimalik kutsetunnistuse kehtivuse ajal, ainult sama taseme taotlemise puhul ja kui isik on vahepealsel ajal pidevalt töötanud konservaatorina.
Kutse - ja taastaotlejate kompetentse hinnatakse vastava taseme (6, 7, 8) hindamisstandardiga. Hindamist teostavad kutsekomisjoni poolt moodustatud hindamiskomisjon või määratud eksperdid.
Hindamine (kutseeksam), mille toimumise aja avalikustab kutse andja oma veebilehel, viiakse läbi (vähemalt) kord aastas.     

Hindamisstandardid koosnevad järgmistest osistest: üldine informatsioon, hindamise korraldus, hindamiskriteeriumid ja hindamisvorm, hindamisjuhend hindajale, vormid hindajale.

2019. aasta seisuga on hindamisstandardid olemas 2021. aastani kehtivatele spesialiseerumistele (arhiivi ja raamatukogu pabermaterjalid, paberalusel kunstiteosed, köide, maal, monumentaalmaal, puit, segamaterjalidest objekt, tekstiil).

 

Hindamise korraldamine
 

Hindamiskriteerium ja hindamisvorm (H1):

Arhiivi ja raamatukogu pabermaterjalid tase 6, tase 7, tase 8
Paberalusel kunstiteosed tase 6, tase 7, tase 8
Köide tase 6, tase 7, tase 8
Maal tase 6, tase 7, tase 8
Monumentaalmaal tase 6, tase 7, tase 8
Puit tase 6, tase 7, tase 8
Segamaterjalidest objekt tase 6, tase 7, tase 8
Tekstiil tase 6, tase 7, tase 8

 

Kutseeksamiks ettevalmistavad materjalid

 

Kutse taotlemise tasu ja tasumise kord

Kutse andja määrab vastavalt kutse andmisega seotud kulude kalkulatsioonile kutse taotlemise tasu suuruse ja esitab selle Kultuuri Kutsenõukogule kinnitamiseks.

2020. aastaks kehtestatud tasud on: esmataotlemine 166 eurot ja taastõendamine 60 eurot (hinnad sisaldavad käibemaksu). Kui taotleja soovib kutsetunnistust paberil, on tasu esmasel taotlemisel 169.00 eurot ning taastõendamisel 63.00 eurot.

 

Kutse taotlemise tasu kantakse taotleja poolt SA Eesti Vabaõhumuuseum kontole.

Saaja: Rahandusministeerium
Swedpank: EE932200221023778606   
Viitenumber: 3500081597
Selgitus: Kutseeksam, taotleja nimi

 

Kontaktid

Amet Isik Kontakt
Kutseandja ametlik esindaja SA Kutsekoda juures  Kalev Uustalu  6 446 915
Kutsekomisjoni esinaine  Marike Laht  6 549 120
Kutsekomisjoni sekretär  Ülle Rebo  6 446 915, üldinfo, taotlejate dokumentide registreerimine
Kanuti raamatukogu  Ülle Rebo  6 446 915
SA Eesti Vabaõhumuuseum kontroller  Christine Reinik  6 549 123

Väljastatud kutsetunnistused

Väljastatud kutsetunnistused vt Kutsekoja koduleht